Home > Language & Grammar > Phrases

This is a list of common Xitsonga phrases translated to English.
  • A phrase is xivulwana in Xitsonga
  • The community is correcting the information on this page.

XitsongaEnglish
Ku hisaIts hot
Ku nyenyetsaTo be disgusted
Ku rilaTo cry
Ku tlangela siku ro velekiwaCelebrating a birthday
Ku tlulaTo jump
Kuhi pfula matihloTo open our eyes
KunjhaniHow are you
Madyambu lamaneneGood Evening
Mafambiselo ya kamara yo dyondzelaClassroom management
Mahlelelo ya nkalamafundzaInformal assessment
MahloriMy husband
Masiku hinkwawoEveryday
Mavito ya ndhavuko wa XitsongaXitsonga traditional names
Mavito ya vanhuPeople's names
Mavito ya XitsongaXitsonga names
Mhaka leyi nga ololoxiwangikiUnresolved case
Mundlwana wa liyaOn the fourth day. The day after
Munhu wo hembaLiar
Munhu wo sasekaA beautiful person
Murhandziwa wa minaMy love
N'wana wa nhwanyanaBaby girl
Na famba I am going
Na mina na ku ehleketaI also think of you
Na mina na ku rungulaKind regards to you too
Naku nyangatsa I am boring you
Naku tsundzukaI miss you
Natural SciencesSayense ya ntumbuluko
Ndhwalo wo tikaHeavy burden
Ndlela ya MahleleloSystemic assessment
Ndza hembaI am lying

Pages 1 - 9 3

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login