Home > Writing > Poems

Mali - Lawrence Hlungwani

Mali ya rhandziwa
ku hava muvengi wa mali
HI rhandza mintirho ya mali,
Mali
Mali i rifumu,
Hikhorisa hi mali
Hi nonisa hi mali
Hi dyohisa hi mali
Hi rhandza mali,
Hinkwerhu hi lava mali.
Author : Lawrence H

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login