Home > Writing > Poems

Matolo - Amukelani Ngobeni

Tolo leri hundzakaa,
A ndzi byi nuhangi naka tsongo, A ndzilo yima,
Vusiku bi!.
A ku twala vu ngrii! ngrii tsena.
Mahlo a yalo hono,
A ndzi hetangi hiku twisisa. Vakhengula na vakhalabya a hi vona.
A ndzo twa pongo wa vadyondzi kulori, Va yimbelela vaku:
Huma huma hi tile hi movha.
Loko ndzi hlometela hi fasitere ndzi nga voni. Xikan'we kan'we huwa yiku kwee!.
Ndzi teriwa hiku chava,
A ndzi chava ku ghiliwa,
Kumbe a ndzi lava ku tekiwa byongo?, Kumbe a vo lava na mina ndzi va xiphemu? Kambe swa ndzi kanakanisa,
Laa a ndzi lava ku loyeriwa vuthlarhi.
Loko dyambu riku thlavi,
Ndzilo phofulela vatswari,
Ndzi ku: xikolo lexiya a ndzaha kandziyi.
Ndzi ku: matolo ndzi vone ncila wa bulubulu. Swona a ndzaha helangi hiku thlelela.
Ndzilo namba ndzi ncinca manghenge.
Author : Amukelani Ngobeni

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login