Home > Writing > Poems

Mbitsi - Lawrence Hlungwani

U nga rila rili, 
U nga tidyisi mbitsi 
U nga tshami na mbitsi, 
Va dyile mbitsi Namuntlha se i timbitsi, 
Va rhandzile mbitsi
Namuntlha vasale hi rhambu
 U nga tlangisi mihloti.
Author : Lawrence Hlungwani

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login