Home > Writing > Poems

Micato - Patrick Maxaba


Kurhandzana na munhu loyi a nga cata i ku tlanga hi nkarhi vasese!
U hleketa leswaku n'wanuna u ta tshika nsati wa yena na vana hi mhaka vuyada lebyi mi byi endlaka swin'we ke?
Sesi u nge swivoni sweswo.
Loko swilo ku nga ri swa wena a hi swa wena. Kuma wa wena nuna u tshika ku famba u tiendla wo chipa.
U nga tiba xifuva hi ku tekela u n'wana sesi ku fana na wena.
Hambana na vuphukuphuku.
Hambi Xikwembu xo lava ku ku nyika swa wena xi ya ku nyika hi nkarhi muni wa ha ri "busy" tindhawini ta vanhu va vanhu ke?
Swona a wu nga n'wi dlayi n'wana w vanhu hi ku lava nuna wa yena ke?

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login