Home > Writing > Poems

Swita lungha - Patrick Maxaba

Swilo namuntlha swi nge tisi leswi u swi lavisaka xiswona, kambe mundzuku swi ta antswa.
Ku humelela ka wena swi nge ti nkarhi wun'we.
Kambe wena wo tiva ku swita lungha.
U pasile ntangha khume a wu yanga eyunivhesiti kambe vanghana va wena va fambile, swi ta lungha.
U le yunivhesiti u pfumala na timpahla ta ku mbala.
Kambe u nga vileli swi tq lungha.
Siku rin'wana vutomi byi ta cinca.
U n'wana u kuma n'wana a ha ri ntsongo.
Maxaka ya yena va n'wi tikisela hi xihoxo xexo.
Tata wa n'wana u phendlhe midzuva, a kuna lexi xi ku fambelaka, sesi vana na mbilu!
U nga phikizani na van'wana .
Sweswo switsongo u nga na swona siku rin'wana swita lungha.
Vanghana va wena va catisiwa, va xaveriwa na tiyindlu na timovha kambe wena u pfumala na xin'we.
Xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona.
Swi ta lungha!

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login