Home > Writing > Poems

Thyaka - Lawrence Hlungwani

Item rated 2 by 2 people. Help improve content quality by rating below.
Wa thyaka
U thyakile
Awu nyumi::::
Wa nyumisa
U khomisa tingana
U heta matimba
A wulavi mati
U venga mati
Hambi u rhandza yini
N'wa thyakeni loyi
Author : Lawrence Hlungwani

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login