Home > Entertainment > Song-lyrics

Comrade Xigevenga - Kasi wena u kwihi

< Edit >
Item has no rating. Help improve content quality by rating below or sending a suggestion
Kasi wena u kwihi?

Wo twa ku nenge wa mina wu pfimbile,
Wo twa ku tsolo ra mina ri sulekile,
Wo twa ku xisuti xa mina xa vava loko ndzi korhama,
Kasi wena u kwihi?

Wo twa ku le ndzeni ka mina ka lumalumiwa,
Wo twa ku xufuva xa mina xa talwela,
Wo twa ku vele ra mina ri na khensa,
Kasi wena u kwihi?

Wo twa ku voko ra mina ri na vusindza,
Wo twa loko tani ka mina ndzi tlhaviwile hi mukwana,
Wo twa ku tino ra mina ri gulekile,
Kasi wena u kwihi?

Wo twa ku tihlo ra mina ri tlunyiwile,
Wo twa ku nhompfu ya mina loko ku hisa yi huma ntongolo,
Wo twa ku xindzin’wana xa mina xa ririmu xi pfimbile,
Kasi wena u kwihi?

Wo twa ku tindleve ta mina ta luma, va le ku ndzi kumbukeni,
Wo twa ku ndzi humile swirhumbani exikandzeni hi ku dya swipayisisi,
Wo twa ku nhloko ya mina ya pandza,
Kasi wena u kwihi?

Ma va twa lomu mikosini loko va yimbelela va ku “a ndzi rileli nyama, dzi rilela moya”,
Moya a va vuli carbon dioxide,
Moya a va vuli oxygen,
Moya a va vuli xihuhuri,
Moya a va vuli xidzedze lexi hi hahlulelaka tindlu,
Va vula SOUL leyi pfurhuteriweke hi YEHOVHA eka mina,
A hi dzuniseni wenawena u nga ehenhlahenhla,
MOYA HI YENA MINA!!!
AMEN!!!
Author : Maluleke Matimba

X
Help improve quality
Main description
Translation
Suggestion/s
Email Address

Update will not reflect immediatly. We recommend you login